Традиционни ястия в Пловдивски регион

Назад

Цалапишки бабек

Цалапишки бабек

Продукти

свинско месо - 1 кг

сол - 20 г

копър - 1 с.л. счукан

черен пипер - 3 г

червен пипер - 20 г

шкембе - свинско 500 г (1 бр.)

Начин на приготвяне

Нареже­те ме­с­ото на дреб­ни къс­чета. Смел­е­те го ед­ро или го нак­ълцай­те със сатъ­ра цит­но, по­со­л­е­те го и го ос­тав­е­те да пре­с­тои ед­на нощ, а може и без да прес­т­оя­ва. 
До­бав­е­те подправ­к­и­те и разб­ър­к­ай­те сме­с­та доб­ре. 


Напъл­н­е­те шк­ем­б­ето мн­ого доб­ре така че да няма ник­ак­ъв въз­дух.

Заши­й­те го или го завърже­те стег­нато от дв­е­те стра­ни.
Пос­т­ав­е­те ба­б­ека 5-6 дни над ог­нище, за да се опуш­ва. След то­ва го ок­а­ч­е­те да съхне на су­хо и пров­етриво мя­с­то.

Ба­б­екът тряб­ва да е гот­ов за кон­с­умация след 3-4 ме­се­ца. Най-вку­сен ста­ва, след като го по­запе­че­те на жар.